Quartum MTG

Hola,

Aqui os dejo el enlaces al canal de YOUTUBE de magic de la casa de Juventud Amagatall, para que disfruteis de unos maravillos videos magiqueros.

Espero que os gusten, ya que al fin de al cabo somos nosotros intentando dar visibilidad a las actividades magiqueras realizadas en la casa de juventud, para que todo el que quiera se apunte y venga a jugar con nosotros.

Os esperamos, Un abrazo!

https://www.youtube.com/channel/UCDDKL843LR55RDUBgT-Uh6Qchandra

Bases d’Ajudes a la Creació Jove en Quart de Poblet 2016-2017

Aquesta convocatòria és per a la concessió d’ajudes per part de l’ajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte de col•laboració en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes a L’Espai de Creació Jove durant el curs 2016-2017, tant a nivell econòmic, com d’ús de l’espai i dels materials existents.

14523270_1363367727008723_7540371500472433987_n

Bases d’ajudes a la Creació Jove de Quart dePoblet 2016
1. OBJECTE
És objecte d’aquesta convocatòria la concessió d’ajudes per part del’ajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte decol·laboració en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes aL’Espai de Creació Jove durant el curs 2016-2017, tant a nivell econòmic, comd’ús de l’espai i dels materials existents.L’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet és un lloc de trobada, aprenentatgei intercanvi de coneixements on els i les joves, amb inquietud creativa podendesenvolupar-la. És un espai amb usos polivalents, llocs on experimentar i onexercitar tècniques artístiques, i desenvolupar-se al món multimèdia (Vídeo,Ràdio, VideoCreació, VideoJocs, Robòtica, Software…).No seran objecte d’ajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari d’aquestajuntament.
2. REQUISITS DELS/ES SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar aquestes ajudes els i les joves de Quart de Poblet, de 18 a 35anys o grups formats per joves (on, al menys ú d’ells siga veí de Quart i totsacrediten tindre aquest rang d’edat) que tinguen un projecte creatiu adesenvolupar a Quart de Poblet.
3. ÒRGANS COMPETENTS
En la instrucció, informació i resolució actuaran el Regidor Delegat de Joventutcom a instructor del procediment, com a òrgan informatiu la ComissióInformativa de Serveis Socioculturals i com a òrgan de resolució la Junta deGovern Local.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix durant el mes d’octubre de2016.
5. TERMINI DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de dosmesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la convocatòria.
6. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS/LES SOL·LICITANTS
a) Instància individualitzada per cada projecte amb el nom, cognom, adreça,DNI, telèfon, email i en el cas de sol·licitar-se import econòmic, el nombre decompte per a l’ingrés del diner del responsable del projecte, i en el cas de sergrup, llistat amb el nom, cognom, DNI, adreça, email i telèfon de la resta decomponents del projecte, a més del projecte per al qual es sol·licita l’ajuda.b) Programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per alqual es sol·licita l’ajuda, i que haurà de comptar amb els següents apartats:
  • Responsable del projecte
  • Entitat que impulsa el projecte (si cal)
  • Títol de projecte 
  • Explicació del projecte
  • Dates en les quals es realitzarà el projecte (inici i conclusió)
  • Necessitats tècniques i de sales
  • Repercussió a Quart de Poblet: públic objectiu, quantificació…
  • Col·laboració amb altres entitats (si hi ha)
 
Cost i finançament del projectec) Fitxa de manteniment de tercers. No serà necessària la seua aportació quanles dades bancàries on es desitja rebre l’ajuda ja consten a l’Ajuntament
 
7. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El crèdit pressupostari per a la present convocatòria és de 3.000,00 euros quees troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de l’ajuntament deQuart de Poblet per a l’exercici de 2016.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES BEQUES
El total del crèdit pressupostari es dividirà pel total dels punts adjudicats a lesentitats (d’acord amb els indicadors de valoració exposats a continuació)calculant d’aquesta manera el valor en euros d’un punt. Aquest valor, multiplicatpels punts que siguen assignats a cada projecte determinarà la quantia del’ajuda corresponent a cadascun sense que puga sobrepassar en cap momentel 50% de la quantitat sol·licitada, amb un límit per projecte de 500 €.
 Col·laboració amb altres entitats:– Per cada entitat, amb seu a Quart de Poblet, a banda de la quepresenta el projecte, 1 punt (màxim 2 punts)
 Innovació:– Gravació de l’activitat, 1 punt– Ús de les xarxes socials de l’ECJ, 1 punt– Multidisciplinar, 1 punt
 Formació, dins de l’àmbit del projecte, ofertada a l’Espai de Creació Jove(ECJ) i/o en els centres educatius locals. – Sessions de formació gratuïtes ofertades a l’ECJ, 0,5 punt percada una, fins 2 punts– Sessions específicament ofertades als centres educatius delmunicipi, 0’50 punt per cada sessió, fins 1 punt.
 Nombre de joves de Quart de Poblet als que arribarà directamentl’activitat.– De 10 a 50 joves, 1 punt– Més de 50, 2 punts
 Educació per a la participació, educació en valors democràtics i dretshumans, tractament de la igualtat i diversitat, perspectiva de gènere,…fins a 2 punts
Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats que no tingen cap connexió amb la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als propis socis i les ja promocionades amb altres programes municipals com les formatives o els projectes específics d’estiu. No s’admetran els projectes que atempten contra les persones i els drets humans.
9. NORMES PER A L’ADJUDICACIÓ
Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes següents: a) L’atorgament tindrà caràcter voluntari i eventual. b) L’ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment. c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a precedent. d) L’import de l’ajuda no excedirà en cap cas del 50% del cost de l’activitat a la què s’aplique. e) No serà exigible el seu augment o revisió. f) L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega oportuns, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus adequats fins. g) Podria ser autoritzat l’ús de l’espai i/o del material, junt o en compte de les ajudes econòmiques, en les condicions que s’acorden. h) Les activitats que reben conveni o ja estan subvencionades amb aportació de l’Ajuntament quedaran fòra de la convocatòria.
10. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria de Joventut procedirà per a l’estudi i valoració de les sol·licituds i de la documentació complementària, requerint si és el cas als/les beneficiaris/àries complementen la documentació aportada.

Després de l’emissió dels informes tècnics que es considere oportuns, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals proposarà a la Junta de Govern Local la resolució del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les sol·licituds formulades. El termini de resolució serà com a màxim de dos mesos a partir de l’endemà a la finalització del termini d’admissió de sol·licituds de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haguera notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la beca. La resolució posa fi a la via administrativa.
11. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/ÀRIES
Els/les preceptors/es de les ajudes vénen obligats/ades a: a) Assumir a càrrec seu l’exclusiva responsabilitat del projecte per al que fos concedida la beca, així mateix seran a càrrec seu els mitjans personals i materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix. b) Indicar i publicitar en la realització, comunicació i difusió del projecte que el mateix està subvencionat per l’ajuntament de Quart de Poblet. c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produïsca en l’execució del projecte becat, sempre que supose una modificació substancial del mateix. d) Renuncia total o a part de l’ajuda concedida quan no s’executés el projecte o quan per la percepció d’altres ingressos de qualsevol naturalesa s’haguera cobert el cost total de les despeses. e) Presentar després de la realització de l’activitat amb la justificació de la despesa realitzada, una memòria de la mateixa, on conste també material publicitat general, material gràfic, i referències a les xarxes socials i mitjans digitals. f) El termini d’execució i posterior justificació és d’un any a partir de la data de resolució. La presentació de la documentació justificativa es farà en Registre de Entrada de Quart Jove (C/ La Torreta nº 1). g) Seguir la normativa de l’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet. h) Participar en reunions i activitats de l’Espai de Creació Jove i Quart Jove per
a la coordinació, seguiment i avaluació d’activitats i de projectes. L’ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment dels projectes subvencionades, podent exigir una explicació detallada de la despesa (fins i tot amb proves documentals). Es podrà rescindir l’ajuda quan no es complisquen les obligacions pactades.
12. NORMES PER A LA JUSTIFICACIÓ
Les persones o col·lectius que resulten adjudicatàries de les ajudes a què es refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a justificació de la despesa, apart de la memòria de l’activitat (segons el apartat 12. e) y f)), el resultat del projecte presentat.
13. CONTROL FINANCER
Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d’actes previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al BOE núm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d’aplicació a les presents bases.
14. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot el no previst en les presents bases, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administració Comuna, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei de Subvencions, en l’Ordenança Municipal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els termes establits en la disposició transitòria segona, amb les modificacions publicades en el BOP en data 10 d’abril del 2008, i la resta de disposicions legals aplicables

1ª Jornada de Formacció en Temps d’Oci Educatiu

El Ajuntament de Quart convida a les associacions i entitats que treballen amb infància, adolescència i joventut a Quart de Poblet a:
La jornada de formació en valors el pròxim 1 d’octubre a Quart Jove.

14485154_1357338590944970_3742099482284369227_n
En aquesta jornada es treballaran els següents temes: principis pedagògics, el llenguatge igualitari, les noves masculinitats i la mediació. El seu objectiu és la sensibilització, la prevenció i el treball en comú.
Volem aprofitar aquest email per a donar-vos la informació, i per a convidar-vos, perquè considerem molt important vostra participació sobre la base de la vostra experiència de molts anys.
Us passem el link per a la inscripció.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdggrHco_EI5-Xq5j…/viewform
Si teniu alguna pregunta o dubte pregunteu a Quart Jove.

OTAKUART 2016

Te harás con todos sin pensar en las consecuencias. VUELVE POKÈKUART. ¿Llegaremos a los 4000 asistentes? ¿Llegará la cola al pueblo de al lado?

Hemos vuelto de nuestro letargo, como siempre. ¡Mala hierba nunca muere! Preparaos para dos días de agua y el resto de cosas de siempre. Porque lo que nos importa es divertiros y divertirnos.

¿Y habéis visto qué CARTELAZO de Letucse-chan? La tendremos en el evento para que os lo dedique con un taker bien gordo.

otakuart-cartel-web

Pokken Tournament

1934628_623176901169580_6479449959382057025_n

El día 10 de abril os esperamos en el PokkeTournament, en  Amagatall casa de Juventud.

 

Horario: de 10:00 a 22:00h.

Organizado por el Grupo Estable Invaders Vlc

Vuelve el Curso de guitarra española y bajo eléctrico

Este 2016 vuelve el curso de guitarra española y bajo eléctrico para que todos aquellos que estéis interesados en aprender a CURSO DE GUITARRA ESPAÑOLA y BAJO ELÉCTRICO_octubre copiatocar, tengáis la oportunidad desde el nivel principiante.

¿Cómo podéis inscribiros? Fácil, llamándo al 657 33 87 92

Curso de guitarra española y bajo eléctrico_2016

Cuándo: a partir del 12 de enero de 2016 de 17:30h a 18:30h.

Dónde: en la Casa de Juventud Amagatall.

Inscripciones: 10 € (incluye pago de las 8 horas de taller y cuota anual de socio de Amagatall).

Programa: iniciación a la guitarra española y bajo eléctrico.

¡No os lo perdáis!

Quedada retro ‘Good Old Times II’

 

Ya tenemos nuestra nueva quedada planificada. Esta vez repetimos temática retro realizando ‘Good Old Days II’.

KDD 'good old times II'

Tendrá lugar el día 12 de Diciembre en el local de Quart de Poblet. El horario será de 12:00 de la mañana a 21:00 de a noche. Todo el día prácticamente, si. Jugaremos mayormente juegos que permitan jugar entre 2 – 4 jugadores. Asi evitamos tener a gente mirando y echamos partidas entre nosotros.

 

¡Os esperamos si queréis pasaros y compartir con nosotros unas partidas de esas joyas del pasado!

Quedad Otakuartense #

preotakuart

El sábado 7 de noviembre a partir de las 19:00h se reunirá el equipo organizador de OTAKUART con el objetivo de jugar a juegos de mesa, ver pelis y al final del todo, si queda tiempo preparar el camino para Otakuart 2016.